Garantie / Retouren

Garantiebeleid

  1. Voor alle artikelen die je bij No Nonsens Beveiliging koopt, geldt de wettelijke garantie. De wettelijke garantie houdt in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of No Nonsens Beveiliging de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden No Nonsens Beveiliging zo snel mogelijk en binnen (3) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken
  2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door No Nonsens Beveiliging bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en No Nonsens Beveiliging. De fabrieksgarantie bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
  3. No Nonsens Beveiliging staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
  4. No Nonsens Beveiliging beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien No Nonsens Beveiliging beslist dat de klacht terecht is, zal No Nonsens Beveiliging handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie:
  5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van No Nonsens Beveiliging of de fabrikant zijn verricht;
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;
  • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.

Retouradres:
No Nonsens Beveiliging
T.a.v. RMA Afdeling
Wollegras 25
2671 ZZ Naaldwijk