Algemene voorwaarden No Nonsens Beveiliging

 

Download de algemene voorwaarden 

De vennootschap onder firma No Nonsens Beveiliging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59056096 en is gevestigd aan Wollegras 25, 2671 ZZ te Naaldwijk.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

5. Verkoper: De aanbieder en installateur van Producten aan Koper, hierna: NN Beveiliging.

6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

7. Producten: De Producten die door NN Beveiliging worden aangeboden zijn: alarm-, camera- en intercomsystemen.

8. Installatie: alle werkzaamheden met betrekking tot de plaatsing/montage en feitelijke installatie van de Producten op een door Koper aangewezen locatie, het aanleggen van bekabeling en het testen van de Producten na plaatsing.

9. Onderhoud c.q. Onderhoudscontract: de monitoring van de Producten en het (periodiek) verrichten van de benodigde updates en/of upgrades, vervangen van de batterijen en/of accu, het reinigen van componenten en het uitvoeren van testen van de door NN Beveiliging verkochte Producten.

10. Service c.q. Servicecontract: de monitoring van de Producten en het (periodiek) verrichten van de benodigde updates en/of upgrades, vervangen van de batterijen en/of accu, het reinigen van componenten en het uitvoeren van testen van de door NN Beveiliging verkochte Producten met daarnaast garantie op de Producten voor zover de beschikbaarheid strekt.

11. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van NN Beveiliging, alsmede de Installatie van de Producten uitgevoerd door NN Beveiliging.

12. De website die door NN Beveiliging gebruikt wordt, is: www.nnbeveiliging.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van NN Beveiliging en iedere Overeenkomst tussen NN Beveiliging en een Koper en op elk Product dat door NN Beveiliging wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal NN Beveiliging aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van NN Beveiliging zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met NN Beveiliging is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door NN Beveiliging gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. NN Beveiliging is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft NN Beveiliging het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor NN Beveiliging gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen NN Beveiliging niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). NN Beveiliging kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.

4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van NN Beveiliging zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht NN Beveiliging niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van NN Beveiliging heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen. De Overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen zodra Koper een Aanbod c.q. Overeenkomst van NN Beveiliging heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan NN Beveiliging te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. Een Aanbod kan door NN Beveiliging tevens gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met NN Beveiliging, zal NN Beveiliging de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is NN Beveiliging daaraan niet gebonden.

5. NN Beveiliging is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen koper en nn beveiliging een onderhouds- of servicecontract is (af)gesloten, is de duur van deze overeenkomst conform de duur zoals door partijen overeengekomen.

2. Voor koper zijnde een consument geldt een opzeggingstermijn van 1 (kalender)maand. Het onderhouds- of servicecontract met koper zijnde een bedrijf wordt na afloop van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor een duur van 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden, tenzij anders overeengekomen.

3. Onderhouds- en servicecontracten kunnen enkel schriftelijk worden opgezegd voor het einde van de maand, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingstermijn.

4. Zowel Koper als NN Beveiliging kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is NN Beveiliging nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

5. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Koper onverlet indien NN Beveiliging ten tijde van de ontbinding Diensten heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Koper dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

6. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden ten aanzien van de aanschaf van Producten. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.

7. Indien is overeengekomen dat NN Beveiliging tevens zorg zal dragen voor Installatie, kan Koper zijnde een Consument zich enkel en alleen binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst beroepen op het herroepingsrecht, tenzij NN Beveiliging met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Koper al een aanvang heeft gemaakt met nakoming van de Overeenkomst of indien Koper zijnde een Consument heeft verklaard afstand te doen van diens herroepingsrecht zodra NN Beveiliging de Overeenkomst is nagekomen.

Artikel 6 Uitvoering van de Overeenkomst

1. NN Beveiliging zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en voert de werkzaamheden uit conform de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) certificering en voldoet aan de eisen van de Wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en Recherchebureaus (wet PBR) en aan de VEB 3 Kwaliteitsregeling.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft NN Beveiliging het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NN Beveiliging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan NN Beveiliging worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NN Beveiliging zijn verstrekt, heeft NN Beveiliging het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is NN Beveiliging niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor NN Beveiliging, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. NN Beveiliging kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. NN Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat NN Beveiliging is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor NN Beveiliging bekend was.

7. Koper vrijwaart NN Beveiliging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

8. NN Beveiliging voert ten behoeve van alle door haar verkochte Producten die in verbinding staan met de alarmcentrale monitoringswerkzaamheden uit. Indien Koper tevens een Onderhouds- of Servicecontract bij NN Beveiliging heeft afgesloten, zal NN Beveiliging kosteloos de benodigde Onderhouds- of Service gerelateerde werkzaamheden (laten) uitvoeren, zoals het uitvoeren van updates en/of het vervangen van de accu/batterij. Indien door Koper géén Onderhouds-of Servicecontract met NN Beveiliging is overeengekomen, zal NN Beveiliging Koper desondanks op de hoogte houden van eventueel benodigde door middel van schriftelijke of telefonische kennisgeving. Doch is Koper zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk verrichten van onderhoudswerkzaamheden zoals het uitvoeren van updates en/of het vervangen van de accu/batterij. Indien Koper nalaat dergelijke werkzaamheden (tijdig) uit te voeren, kan het voorkomen dat de Producten minder goed of zelfs geheel niet meer functioneren. Dergelijke disfunctioneren komt te allen tijde voor rekening en risico van Koper. Indien Koper een zelfstandige onderhoudsverplichting heeft, en ten gevolge van nalatigheid of gebrekkig onderhoud schade ontstaat, vervalt de betreffende garantie.

9. Het beeldmateriaal dat wordt opgenomen, wordt nooit door NN Beveiliging opgeslagen. Enkel en alleen Koper heeft de beschikking over en toegang tot het betreffende beeldmateriaal. Koper is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken van eventuele back-ups of het opslaan van beelden, indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te kunnen gebruiken als bewijs bij een eventueel (strafrechtelijk)onderzoek. De maximale bewaartermijn van beelden kan verschillen per Product en is afhankelijk van de opslagcapaciteit en de kwaliteit van het beeldmateriaal van het betreffende Product. Koper is er daarnaast zelf voor verantwoordelijk dat beeldmateriaal niet langer wordt bewaard dan strikt noodzakelijk. Indien Koper beeldmateriaal zelf langer bewaart dan noodzakelijk en hierdoor in strijd handelt met hetgeen bepaalt in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en/of nadere wet- en regelgeving met betrekking tot privacy, komen alle hieruit voortvloeiende aanspraken voor eigen rekening en risico van Koper.

Artikel 7 Uitvoering van de Installatie

1. NN Beveiliging vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Koper is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Koper.

2. Indien de Installatiewerkzaamheden op verzoek van Koper opgeschort worden, is Koper verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van NN Beveiliging. Daarenboven is NN Beveiliging gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Koper (hieronder tevens verstaan gereserveerde werkuren).

3. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is NN Beveiliging gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Koper per direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst, is Koper verplicht alle uit deze hervatting voorvloeiende kosten van NN Beveiliging volledig te vergoeden.

4. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door NN Beveiliging gewenste wijze aan NN Beveiliging ter beschikking worden gesteld;

b. NN Beveiliging op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is NN Beveiliging gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

c. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, dat NN Beveiliging geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. werkzaamheden;

d. NN Beveiliging tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;

e. NN Beveiliging tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer welke door Koper ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

f. De werklocatie in zodanige staat is dat NN Beveiliging ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;

g. NN Beveiliging op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Koper dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen eveneens voor rekening van de Koper;

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval;

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van NN Beveiliging opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Koper;

j. NN Beveiliging vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Koper zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Koper is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Koper door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden.

5. Indien Koper niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is NN Beveiliging gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. Overige gevolgen die hieruit voortvloeien, komen voor rekening en risico van Koper.

6. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt en nn beveiliging nalaat van koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van nn beveiliging om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 8 Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Producten en/of Installatie wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door NN Beveiliging of er door andere omstandigheden buiten de macht van NN Beveiliging enige vertraging ontstaat, heeft NN Beveiliging recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient NN Beveiliging schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is NN Beveiliging gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door NN Beveiliging of een externe vervoerder is NN Beveiliging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien NN Beveiliging gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan NN Beveiliging ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien NN Beveiliging een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

7. NN Beveiliging is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. NN Beveiliging is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. NN Beveiliging behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9 Verpakking en transport

1. NN Beveiliging verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 10 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. NN Beveiliging erkent geen aansprakelijkheid voor het, naar uitsluitend oordeel van NN Beveiliging, verkeerd gebruiken van het Product door Koper.

3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan NN Beveiliging te worden gemeld op info@nnbeveiliging.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van NN Beveiliging op de wijze zoals door NN Beveiliging aangegeven.

5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan NN Beveiliging, conform de retourinstructies van NN Beveiliging. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

6. NN Beveiliging is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

7. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

8. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan NN Beveiliging te wijten is, zal NN Beveiliging na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op NN Beveiliging.

Artikel 11 Meerwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Koper nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Koper te komen, is Koper verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. NN Beveiliging is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Koper verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal NN Beveiliging Koper informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Koper verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij NN Beveiliging de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is NN Beveiliging gerechtigd om deze kosten, na overleg met Koper, in rekening te brengen bij Koper.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is NN Beveiliging gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Koper vergoed te worden.

Artikel 12 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop NN Beveiliging geen invloed heeft, kan NN Beveiliging deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 13 Betaling en incassobeleid

1. Betaling voor de aankoop van Producten via de Website geschiedt vooraf in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Betaling van een Onderhouds- of Servicecontract geschiedt per automatische incasso. Incasso vindt maandelijks plaats berekend over de aankomende (kalender)maand.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van NN Beveiliging. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van NN Beveiliging een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Koper een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Koper het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de Installatie.

5. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is NN Beveiliging gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van NN Beveiliging op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

7. NN Beveiliging heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. NN Beveiliging kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. NN Beveiliging kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

9. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal NN Beveiliging zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

10. Indien NN Beveiliging meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door NN Beveiliging geleverde zaken, blijven eigendom van NN Beveiliging totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met NN Beveiliging gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht NN Beveiliging zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat NN Beveiliging haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan NN Beveiliging of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van NN Beveiliging zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. NN Beveiliging heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van NN Beveiliging. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal NN Beveiliging zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan NN Beveiliging worden vergoed door Koper.

Artikel 15 Garantie

1. NN Beveiliging staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

2. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.

3. Koper komt geen beroep op de garantie toe indien:

a. de Producten of componenten hiervan niet meer zijn voorzien van de door NN Beveiliging aangebrachte garantiezegel en/of serienummer;

b. sprake is van verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen;

c. geen Onderhouds- of Servicecontract is afgesloten en Koper het apparaat zelf niet volgens de gebruiksaanwijzing omschreven wijze heeft onderhouden;

d. de Producten worden gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

4. Koper kan slechts een beroep doen op de door NN Beveiliging gegeven garantie indien Koper volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

5. Indien Koper zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is NN Beveiliging gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren, een en ander ter uitsluitende beoordeling door NN Beveiliging. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van NN Beveiliging, is Koper zijnde een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen zonder daarbij aanspraak te kunnen maken op een aanvullende schadevergoeding.

6. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken en zodra Koper zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van NN Beveiliging verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.

Artikel 16 Opschorting en ontbinding

1. NN Beveiliging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is NN Beveiliging bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden indien Koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor haar uit een met NN Beveiliging gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is NN Beveiliging bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van NN Beveiliging op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer NN Beveiliging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. NN Beveiliging behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door NN Beveiliging leidt tot aansprakelijkheid van NN Beveiliging jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door NN Beveiliging in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van NN Beveiliging is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. NN Beveiliging is niet aansprakelijk voor gevolgschade, letselschade, inbraakschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. NN Beveiliging is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. NN Beveiliging levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder tevens verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid van NN Beveiliging is alle schade ontstaan doordat:

a. Koper nalaat (tijdig) de benodigde updates en/of upgrades uit te voeren;

b. Koper de door NN Beveiliging geleverde gebruiks- of onderhoudsinstructies niet acht heeft genomen;

c. Letselschade als gevolg van een ondeugdelijke of te late melding bij de meldkamer in verband met de door NN Beveiliging geleverde alarmsystemen;

d. Een datalek of anderszins een lek van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden bij Koper en dit gevolgen heeft voor de bij Koper opgeslagen camerabeelden. Uitgesloten van aansprakelijkheid van NN Beveiliging is voorts uitdrukkelijk een datalek van Persoonsgegeven bij de Koper en Koper bij het aangaan van de Overeenkomst zelf heeft gekozen voor de opslag van camerabeelden op een andere wijze dan aanvankelijk door NN Beveiliging geadviseerd;

e. Het niet (langer) beschikbaar zijn van opname-/beeldmateriaal.

5. NN Beveiliging is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

6. NN Beveiliging is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Producten en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of storingen bij de meldkamer en/of storingen bij de hiertoe bevoegde instanties en autoriteiten (zoals een storing van het 112 alarmnummer).

7. NN Beveiliging staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens NN Beveiliging verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van NN Beveiliging vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij NN Beveiliging binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 18 Overmacht

1. NN Beveiliging is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van NN Beveiliging, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan NN Beveiliging zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van NN Beveiliging en (xi) overige situaties die naar het oordeel van NN Beveiliging buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. NN Beveiliging heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NN Beveiliging haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver NN Beveiliging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NN Beveiliging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van NN Beveiliging verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 20 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. NN Beveiliging gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal NN Beveiliging de betrokkene hierover informeren.

2. Koper is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens die met gebruikmaking van de Producten van NN Beveiliging verwerkt worden. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan de opnamen van beeldmateriaal met behulp van de Producten van NN Beveiliging. Koper staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden, en dat de verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de relevante wet- en regelgeving (in het bijzonder de AVG). In dit kader vrijwaart Koper NN Beveiliging tegen elke (rechts)vordering van haarzelf en derden door Koper gefilmd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

2. Indien NN Beveiliging op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 21 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van NN Beveiliging en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@nnbeveiliging.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil NN Beveiliging de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. NN Beveiliging zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 22 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen NN Beveiliging en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. NN Beveiliging heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen NN Beveiliging en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Naaldwijk, 3 oktober 2019